Disclaimer

We stellen uw interesse in ons bedrijf op prijs.
Hieronder vindt u informatie van juridische relevantie bij het bezoeken van deze website. Daarnaast vindt u onze Privacy verklaring, waarin wordt uitgelegd welke informatie kan worden verzameld en verwerkt. Wij danken u voor het lezen van de inhoud van deze pagina en, als u alle algemene voorwaarden accepteert, voor het bezoeken van de website. Door de VIA FERRATA-website te openen of te gebruiken, accepteert u alle algemene voorwaarden. Bij het bezoeken van onze website zal u gevraagd worden of u ermee instemt dat cookies gebruikt worden.

1. Disclaimer
De inhoud en materialen die op deze website worden gepubliceerd, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Hoewel VIA FERRATA ernaar streeft om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken, is de informatie in publicaties mogelijk verouderd door wettelijke of gerechtelijke ontwikkelingen.
Niets op deze website vormt een vervanging voor een advies dat rekening houdt met uw specifieke situatie. Door de toegang tot deze website aanvaardt de gebruiker dat VIA FERRATA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen op de informatie op deze website.

2. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en materialen die op deze website worden gepubliceerd, zijn beschermd door auteursrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van of in licentie zijn gegeven aan VIA FERRATA. De inhoud van de website mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIA FERRATA. Een dergelijke toestemming kan worden aangevraagd door contact op te nemen met VIA FERRATA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3. Linken
VIA FERRATA staat alleen elektronische linken toe naar de startpagina van deze website. Elektronische linken naar andere delen van de website mogen niet worden verstrekt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIA FERRATA. VIA FERRATA behoudt zich het recht voor om te vragen elektronische linken die verwijzen naar pagina's van de VIA FERRATA-website te verwijderen.
Delen van de website kunnen verwijzen naar websites van derden en websites van derden kunnen verwijzen naar de VIA FERRATA-website. VIA FERRATA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, het beleid of de werkwijzen van externe websites.

4. Cookies
De VIA FERRATA-website gebruikt cookies om de gebruikerservaring van haar bezoekers te verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat de websiteserver naar uw browser zal verzenden en die vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookie verbetert de prestaties van de website (bijvoorbeeld door de laadtijd van de pagina's te verminderen) de volgende keer dat u deze bezoekt. U kunt uw webbrowser configureren om een waarschuwing te geven telkens wanneer een cookie wordt geïnstalleerd, of om de installatie van cookies te blokkeren. Het blokkeren van cookies die zijn uitgegeven door de VIA FERRATA-website kan echter leiden tot slechtere prestaties of tot het niet beschikbaar zijn van bepaalde delen van de website. Door deze website verder te gebruiken zonder in de browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ermee akkoord dat cookies gebruikt worden.

5. Privacy Verklaring

1. INLEIDING
VIA FERRATA bvba met maatschappelijke zetel te Hasselt, Kempische Kaai 71 bus 0.02 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0473.795.015 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, kandidaten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN
VIA FERRATA bvba met maatschappelijke zetel te Hasselt, Kempische Kaai 71 bus 0.02 en met ondernemingsnummer BE 0473.795.015 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

4.1 Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, functie, adres, e-mailadres, telefoon-en/of gsm-nummer) en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband.

4.2 Kandidaat-consultants en -interimmanagers delen naast de persoonlijke en contactinformatie, ook professionele informatie via hun CV. Wij bewaren geen gevoelige persoonlijke data zoals medische informatie, ras, religie, seksuele voorkeur. VIA FERRATA moedigt kandidaten of andere contacten ten zeerste aan om dergelijke gegevens niet te communiceren.
Enkel na uitdrukkelijke goedkeuring van de kandidaat worden gegevens doorgegeven aan de (potentiële) klant.
In de meeste gevallen geeft u ons die gegevens persoonlijk door (face-to-face of via telefoon), maar dit kan ook elektronisch (via e-mail of onze website) of via andere partijen.
Als u uw CV via onze website (voorzien van een SSL-certificaat) wil doorsturen, dan gebeurt dit pas nadat u uw akkoord gegeven heeft met de VIA FERRATA Privacyverklaring. Er worden dus enkel persoonlijke gegevens verzamelt, als u zich akkoord heeft verklaard.
Indien persoonlijke gegevens via andere wegen verkregen worden, zoals bijvoorbeeld door persoonlijke contacten, dan zullen deze gegevens enkel in de VIA FERRATA bestanden geregistreerd worden na uitdrukkelijke instemming door de betrokkene.
Indien persoonlijke gegevens via derden (bijvoorbeeld LinkedIn) worden verkregen, dan zullen ook deze gegevens in overeenstemming met de regelgeving worden behandeld.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1 Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4 Gegevens van kandidaat-consultants en -interimmanagers
Wij verwerken enkel die persoonsgegevens die relevant zijn voor de professionele activiteiten van VIA FERRATA (zoals project sourcing, consulting, interim management).
Wij verwerken de persoonlijke gegevens met het oog op contactname en de search, selectie en matching. Het gaat hier om matching van profielen met een potentieel project, of met een advies- of interim management opdracht.
Wij verzamelen uw e-mailadres om u regelmatig te vragen naar uw beschikbaarheid of om uw CV te updaten. U kan eveneens uitnodigingen voor events of nieuwsbrieven ontvangen. U heeft de mogelijkheid om te vragen u uit te schrijven of te laten schrappen uit de VIA FERRATA database.

5.5 Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers, kandidaten en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. DUUR VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.
Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7. RECHTEN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

- Recht op toegang en inzage: U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
- Recht op rectificatie: U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
- Recht op gegevenswissing of beperking: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in .pdf-vorm per e-mail te ontvangen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
- Recht van bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
- Automatische beslissingen en profilering: Wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot VIA FERRATA bvba. De contactpersoon hiervoor is Ingrid Thijs met mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

8.1 Algemeen
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

8.2 Gegevens van kandidaat-consultants en -interimmanagers
Wij geven enkel persoonlijke gegevens door aan klanten of potentiële klanten na goedkeuring door u, en dit enkel met het oog op het invullen van een opdracht die valt binnen het activiteitendomein van VIA FERRATA (project sourcing, consulting, interim-management). Hiertoe wordt door u een confidentialiteitsovereenkomst ondertekend.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan VIA FERRATA bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

11. WIJZIGINGEN
VIA FERRATA bvba behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

12. NOG VRAGEN?
Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met VIA FERRATA bvba, hetzij per post naar Kempische Kaai 71 bus 0.02 – 3500 Hasselt of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Versie 1_15/05/2018